SANOK. Sesja rady miasta. Ważne tematy dla mieszkańców. Będą burzliwe dyskusje? (TRANSMISJA LIVE)

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj o godzinie 9:00 rozpocznie się LXXXIX sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. W programie obrad ponad 30 punktów. Wśród nich wiele ważnych dla mieszkańców tematów. Biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich dni i tygodni, możemy spodziewać się burzliwych dyskusji i emocjonalnych wystąpień. Czy tak faktycznie będzie? Zapraszamy do oglądania TRANSMISJI NA ŻYWO.

OGŁOSZENIE o zwołaniu sesji:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXXXIX sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 28.11.2023r. o godz.9.00 w sali herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta Sanoka z następującym porządkiem obrad;

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta o działalności komisji między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2023, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2023 -2040, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 642/1 o pow. 0.0008 ha położona w Sanoku obr. Dąbrówka stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 132/29, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 233/72 o pow. 0.0143 ha ,z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położnej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3170 o pow. 0.0245 ha ,z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 870/5 położona w Sanoku obr. Posada stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na działki nr 136/8 o pow. 0.0127 ha, nr 136/10 o pow. 0.0087 ha położone w Sanoku obr. Wójtowstwo stanowiące własność Powiatu Sanockiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Sanoka wkładu niepieniężnego do Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości położonych w Sanoku obr. Posada stanowiące działki nr 869/1 o pow. 0.0252 ha, nr 869/2 o pow. 0.0285 ha, nr 870/6 o pow. 0.0028 ha na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego teren położony w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „CHROBREGO -V”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka m. Sanoka o nazwie „OKULICKIEGO -IV”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka i nadania jej Statutu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok oraz Gminy Zagórz przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Sanoka na lata 2023- 2025”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
27. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
28. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Miasta Sanoka na lata 2024 – 2028, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dzielnic: Dąbrówka, Wójtostwo, Śródmieście, Błonie, Zatorze, Posada i Olchowce w sprawie projektów Statutów Dzielnic.
30. Informacja Burmistrza Miasta Sanoka dotycząca inwestycji prowadzonych na terenie miasta.
31. Informacja Burmistrza Miasta Sanoka dot. SIM Południe.
32. Wystąpienie Prezesa SPGM Sp. z o.o. z informacją o stanie spółki.
33. Wolne wnioski
34. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak


foto: archiwum eSanok.pl

źródło (porządek obrad): BIP UM Sanok

28-11-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)